Generelle salgs- og leveringsbetingelser


Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle konsulentydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud
Faste tilbud er gældende i fire uger fra tilbudsdato.

Priser
Alle ydelser faktureres i henhold til tilbud eller efter RetinaDesigns gældende timesats på ordreafgivelsesdagen. Faseopdelte tilbud kan faktureres efter hver fase.
Alle priser angives eksklusiv moms o.l.

Betalingsbetingelser
Vores standard betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage med mindre andet er aftalt skriftligt. Ved enhver forsinket betaling har RetinaDesign ret til at beregne sig en rente på 1,50 % pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfaldsdato at regne til betaling sker.

Ejendomsforbehold og rettigheder
RetinaDesign bevarer ejendomsretten til ydelserne, indtil disse er fuldt betalt. Leverede ydelser kan ikke tilbagetages.

Levering
Ydelser leveres som filer og/eller print. Køber bærer ved modtagelsen ansvaret for, at kontrollere at leverancen indeholder de aftalte dele. Reklamation over fejl og mangler skal ske snarest og senest indenfor 3 dage efter at køber er blevet bekendt med – eller burde være blevet bekendt med – manglen med fornøden henvisning til tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura. Reklamation fremsat herefter medfører, at køber ikke kan gøre fejlen eller manglen gældende.
Evt. fysiske varer leveres af trediepart. Trediepartens salgs- og leveringsbetingelser er gældende.

Leveringstid
Opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt muligt. Overskrides leveringstiden væsentligt, kan køber hæve handlen. Meddelelse om handelens ophævelse skal fremsendes skriftligt til RetinaDesign senest 8 dage efter, at køber er blevet bekendt med forsinkelsen.
Enhver ordre udføres under forbehold for svigtende underleverancer. RetinaDesign påtager sig intet ansvar som følge af en eventuel overskridelse af leveringstiden og er således ikke forpligtet til at erstatte noget tab hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelsen eller købers ophævelse af handelen.

Risikoens overgang
Risikoen for bortkomst, tab eller skade på ydelserne overgår til køber, når levering har fundet sted. Det samme gør sig gældende for delvist leverede ydelser.

Ansøgning hos myndigheder
Indhentning af tilladelser hos myndigheder påhviler køber, såfremt intet andet er anført i tilbud. RetinaDesign kan efter nærmere aftale og for købers regning forestå de nødvendige ansøgninger.

Montering
RetinaDesign er et konsulentfirma, der yder service ydelser. Evt. monteringer etc skal derfor aftales særskilt med den valgte leverandør. RetinaDesign er dog behjælpelig med valg og koordinering med den ønskede leverandør.

Afbestilling
Alle leverede ydelser er special producerede og tages ikke retur.
Afbestilling af ordrede ydelser medfører en fakturering af de, indtil afbestillingen, anvendte timer til den til enhver tid gældende timesats jvf RetinaDesigns web site. Alle afbestillinger skal ske skriftligt og er først gældende fra modtagelsen af bekræftelse fra RetinaDesign.

Ansvarsbegrænsning
RetinaDesign er alene ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, og i øvrigt kun med de nedenfor følgende præciseringer. RetinaDesign hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andre indirekte tab. RetinaDesigns eventuelle erstatningsansvar kan således alene omfatte direkte og dokumenterbare økonomiske tab.
Såfremt RetinaDesign måtte blive mødt af erstatningskrav fra tredjemands side, forpligter køber sig i henhold til nærværende almindelige forretningsvilkår til at skadesløsholde RetinaDesign i enhver henseende, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning, eller såfremt tredjemands tab skyldes forsæt og/eller grov uagtsomhed udvist af RetinaDesign. Fejlagtige procedurer og informationer, der er for årsaget af forkerte eller manglende oplysninger fra køber, er heller ikke ansvarspådragende for RetinaDesign.
Et eventuelt erstatningsansvar kan ikke overstige vederlaget ekskl. moms for den misligholdte ydelse og i alle tilfælde maksimalt DKK 250.000.
RetinaDesign er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for skader eller tab, medmindre køber skriftligt har reklameret herover inden for 12 måneder efter tidspunktet for arbejdets færdiggørelse. Standses eller udskydes arbejdet med en opgave af køber, eller forsinkes eller umuliggøres arbejdet (eller opgaven) på grund af købers manglende opfyldelse af kravene i en særskilt tidsplan, eller i øvrigt på grund af købers forhold, er RetinaDesign uden ansvar for forsinkelser af det udførte arbejde. Evt. omkostninger for RetinaDesign i forbindelse med sådanne forsinkelser faktureres efter regning. RetinaDesign er endvidere berettiget til at standse yderligere leverancer.

Force Majeure
RetinaDesign kan ikke anses for at have misligholdt sine forpligtelser overfor køber, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som RetinaDesign ikke har fuld rådighed over, eksempelvis manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandører, arbejdsnedlæggelser, vejrlig, transportforhold m.v., idet sådanne forhold betragtes som force majeure. Dog er hver af parterne berettiget til at hæve leveranceaftalen for den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, såfremt en af de nævnte omstændigheder har foreligget i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage.

Værneting og lovvalg
Tvistigheder mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten som værneting. RetinaDesign er dog berettiget til at anlægge sag mod køber ved en af de almindelige domstole, hvis sagen drejer sig om inddrivelse af fordringer mod køber for leverede varer.